Velikost textu:  A AA
Pyrolýzní Oleje
Všeobecná charakteristika
Pyrolýzní olej je vysokovroucí směs aromatických uhlovodíků, která se získává jako vedlejší produkt pyrolýzy ropných frakcí. Jedná se o tmavou kapalinu o vysoké viskozitě s bodem tuhnutí okolo 15 °C.
Pyrolýzní olej se používá jako meziprodukt pro výrobu sazí a může se také použít jako palivo s nízkým obsahem síry.
Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.
Kvalita
Parametr Jednotka​ ​Hodnota​ Testovací metoda
Hustota při 15 °C kg/m3 max. 1150 EN ISO 3675
Viskozita při 100 °C mm2/s max. 70 EN ISO 3104
Bod vzplanutí °C min. 101 EN ISO 2592
Síra % max. 1.0  ASTM D 3120
Voda % max. 0,1 ISO 760
Popel % max. 0,1 ASTM D 482
Destilační charakteristiky
10 % obj. °C min. 200 EN ISO 3405
50 % obj.​​​
Mechanické nečistoty (látky nerozpustné % ​​min. 290 Interní metoda
v toluenu)1)
Výhřevnost Mj/kg max. 0,1 Interní metoda
1) informativní test 2) informativní hodnota

Těžký topný olej R2 se používá v mnoha průmyslových odvětví. Oblasti použití závisejí na technických a ekonomických aspektech a provozně-technickém vybavení spotřebitele.

Balení, skladování, doprava
Pyrolýzní olej musí být skladován v uzavřených, vyhřívaných skladovacích nádržích. Je dodáván v železničních cisternách s možností výhřevu.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list [220 kB]

Dodací podmínky
 
2017
   
 
2019    

Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů

Tel. 476 505 031
mobil: 736 505 031
fax. 476 162 903
vitezslav.hobrlant@unipetrol.cz

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL