Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Petrochemické produkty
Velikost textu:  A AA
Petrochemickďż˝ produkty
Petrochemick� produkty zahrnuj� monomery, arom�ty, ostatn� petrochemick� produkty a polyolefiny. Monomery se pou��vaj� na v�robu polyetyl�nu, polypropyl�nu a oxo-alkohol�, kyseliny akryl�tov� a akryl�t� pro v�robu dal��ch chemick�ch synt�z. Aromaty se pou��vaj� pro v�robu benzenu a k chemick�m zynt�z�m. Ostatn� petrochemick� produkty se pou��vaj� jako slo�ka autobenzin�, jako n�zkosirnat� palivo nebo p�i v�rob� motorov�ch paliv. Polyolefiny jsou termoplastick� materi�ly, kter� se pou��vaji k v�rob� vst�ikovan�ch v�robk�.​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL