Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Energetické produkty
Velikost textu:  A AA
Pop�lek
V�eobecn� charakteristika

Neaktivn� pop�lek z tepl�rny T700. Jedn� se o jemnou frakci l�tav�ch neaktivn�ch pop�lk� zachycen�ch ze spalin hn�d�ho uhl� v elektro-odlu�ova��ch tepl�rensk�ch kotl�.

Pop�lek do betonu je podle na��zen� Evropsk�ho parlamentu a Rady (EU) �. 305/2011 (CPR) specifikovan�m stanoven�m v�robkem a harmonizovan�mi �esk�mi technick�mi normami �SN EN 450-1 a �SN EN 450-2.

Pop�lek o standardn� kvalit�, nevykazuj�c� nebezpe�n� vlastnosti podle z�kona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kter�ch z�kon�,
v platn�m zn�n� (p�i vylou�en� vlastnost� H4 a H5) a podle na��zen� EP a Rady (ES) �. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, ozna�ov�n� a balen� l�tek a sm�s�, v platn�m zn�n�.

Pop�lek lze vyu��t jako p��m�si do betonu.


Specifikace

Vlastnost Metoda stanoven� Jednotka Hodnota
Ztr�ta ��h�n�m (Kategorie A) �SN EN 196-2 (1 h) % hm. max. 5,0
Jemnost (Kategorie N) �SN EN 451-2    
- deklarovan� h​odnota   % hm. 30
- limitn� hodnota   % hm. max. 40
Voln� oxid v�penat� �SN EN 451-1 % hm. max. 2,5
Aktivn� oxid v�penat� �SN EN 196-2 % hm. max. 10,0
Chloridy �SN EN 196-2 % hm. max. 0,10
Oxid s�rov� �SN EN 196-2 % hm. max. 3,0
M�rn� hmotnost �SN EN 196-6    
- deklarovan� hodnota   kg/m3 2100
Index ��innosti​ �SN EN 196-1    
- po 28 dnech   % min. 75
- po 90 dnech   % min. 85
Objemov� st�lost �SN EN 196-3 mm max. 10

Balen�, skladov�n�, doprava
Prodej pop�lku zaji��uje z�vod Energetika. Pop�lek se dod�v� v autocistern�ch.

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL