Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  SLUŽBY A AREÁL/  Chempark Záluží/  Zarážka 2020/  Informace pro dodavatele
Velikost textu:  A AA
Informace pro dodavatele
 1.     Jakým způsobem se žádá o výjimky v pohybu zahraničních pracovníků a jak to funguje?

 

Společnost UNIPETROL RPA podniká veškeré kroky k tomu, aby bylo možné realizovat zarážku 2020 a to i přesto, že některá z přijatých opatření mají přímý vliv na provádění plánovaní prací.

 

Společnost UNIPETROL RPA je subjektem kritické infrastruktury ve smyslu zákona 240/2000 sb., o krizovém řízení a změně dalších zákonů (krizový zákon), v platném znění a bodu C.4 přílohy nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění. Z tohoto důvodu se na společnost UNIPETROL RPA vztahuje výjimka ministra vnitra z opatření vlády České republiky přijatého usnesením vlády č. 203 ze dne 13. března 2020, kterým zakázala vstup cizinců na území České republiky.

Společnost UNIPETROL RPA je oprávněna na základě potvrzení přijímat pracovníky jak ze zahraničí, tak z jiných částí České republiky za účelem výkonu servisních činností na svém provozním zařízení. Úplné znění výjimky ze zákazu cestování uvedené v bodě 3 písm. a) rozhodnutí ministra vnitra je možné nalézt na https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx.

 

Žádáme Vás proto o neprodlené nahlášení identifikačních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) osob, které se budou podílet na provádění zarážkových prací na již zřízenou e-mailovou adresu zarazka2020@unipetrol.cz. Společnost UNIPETROL RPA následně připraví odpovídající počet vyhotovení předmětného potvrzení. Potvrzení je možné vydat v českém, anglickém a německém jazyce.

 

UPOZORNĚNÍ:

Režim pracovníka vykonávajícího servisní činnosti kritické infrastruktury a jeho vstupování, popř. vystupování do, resp. z ČR není pendlováním ve smyslu usnesení vlády ČR č. 203 ze dne 13. března 2020 a č. 267 ze dne 19. března 2020.

Při přechodu hranic se pracovníkům kritické infrastruktury překračujícím hranice z/do ČR nevystavuje knížka přeshraničního pracovníka, neeviduje se četnost přechodů a neaplikují se další pravidla platná pro pendlery.

 

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na případnou potřebu zajištění potřebných povolení a výjimek na Vaší straně tak, aby bylo možné vyslat pracovníky z cizích států k výkonu prací na zarážce 2020. Zejména se jedná o zajištění povolení k vycestování zaměstnanců Vaší společnosti, kteří jsou občany cizích států, za účelem výkonu servisních činností kritické infrastruktury v České republice v případě, že stát, jehož je dotčený pracovník občanem zakázal vycestování. Povolení cizího státu týkající se vycestování jejího občana není možné z naší strany zajistit.

 

 2.     Jakým způsobem jsou zajišťovány výjimky z ubytovacích služeb?

 

Potvrzení ke vstupu do České republiky (zmiňované v dotaze č. 1 výše) slouží také pro zajištění ubytovacích kapacit, jelikož zákaz poskytování ubytovacích služeb se dle sdělení odpovědných státních orgánů nevztahuje na zajištění ubytování pro pracovníky, kteří se ubytovávají za účelem výkonu práce, nikoliv rekreace.

 

Žádáme Vás proto o oslovení ubytovatelů na základě shora uvedených informací a o zajištění ubytování v dostatečném předstihu tak, aby bylo možné pracovníky Vaší společnosti dostat včas do České republiky a zajistit pro ně ubytování po dobu výkonu práce.

 

S ohledem na aktuální vývoj Vás informujeme, že z rozhodnutí vlády ČR došlo k rozvolnění režimu pro penziony a hotely. S účinností od 27. března 2020 jsou poskytovatelé ubytovacích služeb, tj, hotely, penziony atd. oprávněny poskytovat ubytování lidem, kteří se ubytovávají za účelem výkonu práce a to včetně cizinců.

 

S ohledem na to, že rozvolnění režimu poskytování ubytování je formulováno jednoznačně, lze očekávat výrazně vstřícnější přístup při sjednávání ubytování.

 
3.     Kdo nám pomůže s organizací ubytování?

 

V záležitostech pomoci se zajištěním ubytování se obracejte na společnosti UNIPETROL RPA, Úsek Facility Management): Zákaznické centrum areálu (kontaktní osoba: Jana Korelová, mob: +420 736 505 391; e-mail: Jana.Korelova@unipetrol.cz).

 

 4.     Bude nutná dvoutýdenní karanténa v případě příjezdu cizinců do ČR?

 

Společnost UNIPETROL RPA podniká veškeré kroky k tomu, aby bylo možné realizovat zarážku 2020 a to i přesto, že některá z přijatých opatření mají přímý vliv na provádění plánovaní prací.

 

V souvislosti s upřesněním výjimky ze zákazu cestování uvedené v bodě 3 písm. a) rozhodnutí ministra vnitra (viz dotaz č. 1) pro účely provádění servisních činností kritické infrastruktury, kterou je i výrobní zařízení UNIPETROL RPA, bylo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu potvrzeno, že dvoutýdenní karanténa pro pracovníky přijíždějící do ČR z jiných států, resp. pro pracovníky přejíždějící v rámci ČR do výrobního areálu v Litvínově není nutná.

 

V této souvislosti však upozorňujeme, že je odpovědností jednotlivých kontraktorů, zajistit nezbytná povolení k vycestování do ČR a splnit případné další povinnosti, které jim za účelem vycestování stanoví právní řády států, z nichž přijíždějí resp. rozhodnutí příslušných státních orgánů těchto cizích států. UNIPETROL RPA je samozřejmě i nadále připraven poskytovat i v těchto záležitostech maximální součinnost do míry, kterou mu jeho status subjektu kritické infrastruktury umožňuje.

 

Zároveň vyzýváme kontraktory, aby o udělení povolení, výjimek a dalších formálních požadavků pro vstup a výkon práce na území ČR zažádali u příslušných orgánů ve svých státech s dostatečným předstihem tak, aby mohli dostát svým smluvním závazkům a zahájit servisní činnosti ve sjednaných termínech.

 

4.1   Pokud ano, jak bude realizována?

 

S ohledem na aktuální informace uvedené pod bodem 4 výše je tento dotaz již bezpředmětný. Povinnost 14-ti denní karantény bezprostředně po příjezdu do ČR se na pracovníky provádějící servisní činnosti kritické infrastruktury nevztahuje.

 

V případě, že v průběhu prací na Zarážce vznikne podezření na onemocnění COVID-19 a z tohoto důvodu bude nutná karanténa pro některé z pracovníků, bude řešeno ve spolupráci se zaměstnanci úseku bezpečnosti společnost UNIPETROL RPA.

 

4.2   Kdo bude platit náklady s tím spojené?

 

V záležitostech případných dodatečných nákladů dodavatele v souvislosti s eventuální karanténou v průběhu prací na zarážce (viz bod 4.1 výše) se obracejte na společnost UNIPETROL RPA (Ing. Tomáš Masopust, mob: +420736502512, e-mail: Tomas.Masopust@unipetrol.cz). Specifikujte druh a výši dodatečných nákladů a zdůvodněte a doložte jejich vznik.

 

 5.     Bude nutná dvoutýdenní karanténa v zemi návratu po pobytu v ČR? Pokud ano, kdo bude platit náklady s tím spojené?

 

V těchto záležitostech je nutné obracet se na příslušné státní orgány ve státu, do kterého se budou zahraniční pracovníci vracet. Dle našich zjištění jsou informace ohledně povinnosti podstoupit případnou karanténu zveřejněny zejména na oficiálních webových stránkách ministerstva zahraničních věcí, ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví daného státu návratu.

 

 6.     Jaká jsou nastavená hygienická opatření, pro minimalizaci šíření onemocnění COVID-19?

 

V souvislosti s organizací prací v průběhu zarážky budou zavedeny zejména následující opatření:

 

·       Povinnost používání roušek/respirátorů/jiné improvizované ochrany (šála, šátek) bránící šíření infekce ve formě kapének (zaměstnanci i dodavatelé).

·       Povinnost dodržovat vzdálenost mezi pracovníky minimálně 2 m.

·       Realizace pravidelného úklidu a desinfekce v budovách.

·       Omezení přístupů do budov pro nepovolané osoby (velíny, objekty s provozní obsluhou), pouze na ohlášení a v minimálním počtu.

·       Rozmístění desinfekce do objektů blízko vstupů do areálu, na velíny.

·       Namátkové měření teploty na vybraných vstupních branách.

·       Monitoring absence zaměstnanců, umožnění home office, preventivních karantén, příp. nařízených karantén.

·       Vybavení staveniště buňkami pro bezpečnou komunikaci.

·       Rozdělení staveniště do barevně rozlišených bezpečnostních zón s omezeným pohybem mezi zónami.

·       Snahou je minimalizovat shlukování lidí.

·       Pro kontraktory bude připraven samostatný vjezd do areálu a výjezd.

·       Bude zajištěno měření teploty u kontraktorů.

·       Bude zajištěn výjezd HZSP na případ COVID -19 a bude se postupovat dle nastavených postupů (HZSP UNI RPA).

·       Bude zajištěna primární dezinfekce prostor v případě výskytu nakaženého zaměstnance UNI a kontraktora COVID-19 (HZSP UNI RPA).

·       Bude zajištěna pravidelná distribuci dezinfekčních prostředků dle harmonogramu (FM).

·       Budou zajištěny šatny a sociální zázemí v budovách UNP RPA pro kontraktory.

·       Budou ve spolupráci s provozem zajištěny prostory pro kouření kontraktorů.

 

 7.     Jak bude nastaven systém stravování dělníků?​

V současné době se připravují ve spolupráci s poskytovatelem stravovacích služeb příslušná opatření včetně vybavení a režim na výdejních místech. Konzumace jídel v prostorech kontraktora bude probíhat v místech k tomu určených.

 

 8.     Jak bude nastaven systém dezinfekce prostor?

 

V současné době se připravují ve spolupráci s poskytovatelem sanitárních zařízení příslušná opatření včetně nastavení režimu pro dezinfekci těchto prostorů.

 

 9.     Budou dodavatelům poskytovány prostředky osobní ochrany (roušky, respirátory, rukavice?

 

Obecně je povinností dodavatele, že stejně jako standardními OOPP vybaví své zaměstnance OOPP požadovanými z hlediska ochrany proti šíření onemocnění COVID-19.  Ve výjimečných případech, může dodavatel požádat společnost UNIPETROL RPA o podporu a spolupráci v souvislosti se zajištěním těchto OOPP. 

 

 10.  Co se bude dít v případě, že se objeví pozitivní případ nákazy v areálu společnosti UNIPETROL RPA?

 

Společnost UNPETROL RPA vydala lokální pokyn a zároveň zpracovala postup pro HZSP společnosti UNIPETROL RPA pro případ zjištění pozitivního případu nákazy v areálu společnosti UNIPETROL RPA.

 

Tento pokyn určuje zejména:

 

Zaměstnanci:

 

·         Pokud zpozorujete příznaky infekce u sebe nebo svých kolegů (zvýšená teplota, kašel, dýchavičnost nebo únava), okamžitě to oznamte svému nadřízenému. Zároveň dodržujte nezbytná bezpečnostní pravidla a pokyny nadřízeného. Namátkové měření teploty, případně měření teploty na požadavek (v průmyslových areálech), provádějí zaměstnanci Orlen Ochrona sp.z o.o.

·         Pokud je to možné, okamžitě se izolujte od ostatních zaměstnanců dle pokynů nadřízeného. Pokud jste na pracovišti sám/sama, zůstaňte zde. Pokuste se kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře a poraďte se s ním, jak dále postupovat. Pokud se Vám nedaří kontaktovat praktického lékaře, volejte místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici, případně Státní zdravotní ústav (724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370). Máte-li vážné zdravotní problémy, kontaktujte místně příslušný Hasičský záchranný sbor podniku (v případě průmyslových areálů).

HZSP CHEMPARK Záluží:               476 161 500, 476 161 550, 476 161 120;

z interní linky: 150, 112.

HZSP PARAMO:                               z interní linky: 150, 223.

HZSP PARAMO (KOLÍN): z interní linky: 150, 347.

HZSP SPOLANA:               315 662 222; 736 506 513;

z interní linky: 150, 2222.

HZSP Areál chemických výrob Kralupy: 315 712 320

z interní linky: 2320.

HZSP SEMTÍN ZONE:                     466 825 555; z interní linky: 5555

 

PŘI NEBEZPEČÍ Z PRODLENÍ IZS: 112 (u interních linek je obvykle nutné vytočit 0).

 

·         Výsledek konzultace dalšího postupu oznamte pokud možno bez prodlení nadřízenému zaměstnanci, nejlépe telefonicky.

·         Zamyslete se, s kým jste byli během posledních několika hodin v přímém kontaktu, v jakých místech jste se pohybovali a jaké předměty jste používali. Předejte tyto informace nadřízenému a osobě, se kterou konzultujete další postup.

·         Řiďte se pokyny nadřízeného a osoby, se kterou konzultujete Váš další postup.

Nadřízený zaměstnanec:

 

·         Je-li to možné, poskytněte zaměstnanci ochrannou roušku a nařiďte její použití, případně použití improvizované ochrany (např. šátek, šála apod. zakrývající ústa a nos).

·         Nařiďte zaměstnanci, aby se izoloval od ostatních zaměstnanců, a to sám, přímo v místě výkonu práce, případně jej vykažte do místa, kde může oddělený od ostatních provést požadovanou konzultaci a vyčkat na další pokyny od osoby poskytující konzultaci/nadřízeného. Nemáte-li vlastní prostor pro izolaci infikované osoby/osoby s podezřením na infekci, můžete např. využít centrálně vyčleněné prostory pro prvotní izolaci (v CHEMPARKU Záluží je to např. bývalé školicí středisko na hlavní bráně (st. 3841) vchod zvenku + sociální zázemí; v areálu Chemických výrob Kralupy – st. 1011 číslo místnosti 0.07; v Praze Main Point Pankrác - zasedací místnost BENZENE – 8D) pouze však, pokud této osobě aktuální zdravotní stav takový přesun dovolí. V ostatních případech se pokuste zajistit izolaci přímo v místě výkonu práce a přivolejte místní hasiče nebo volejte Integrovaný záchranný systém na tel.: 112.

·         Požadavek na využití centrálně vyčleněného prostoru k izolaci je nutné dopředu sdělit nejlépe místně příslušnému operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru podniku.

·         Po realizaci konzultace dalšího postupu s praktickým lékařem/KHS/SZÚ, postupujte dle instrukcí, které obdržela osoba infikovaná/s podezřením na infekci eventuálně rovnou dle pokynů z tísňového čísla 112.

·         Oznamte výše uvedený případ:

-    místně příslušné Krajské hygienické stanici (pokud přímo s ní neprobíhala konzultace dalšího postupu nebo nebyl případ hlášen na tísňové číslo integrovaného záchranného systému 112),

-   Úseku bezpečnosti společnosti UNIPETROL RPA, kontaktní osoba: Alena Kubínková, mob.: +420737205879, e-mail: Alena.Kubinkova@unipetrol.cz

·         Pokud je potvrzena nákaza virem COVID-19, oznamte správci nemovitosti potřebu okamžité dezinfekce místa izolace, centrálně vyčleněného prostoru k izolaci / místnosti(í), kde osoba, která byla infikována, pobývala. Správce nemovitosti je povinen upozornit osobu provádějící desinfekci na fakt, že v místě pobývala infikovaná osoba, tak aby si osoba provádějící desinfekci zajistila odpovídající ochranu.

 

Primární desinfekci potenciálně kontaminovaných prostor v areálu CHEMPARK Záluží zajistí HZSP UNIPETROL RPA, s.r.o., v areálu Chemických výrob Kralupy HZSP SYNTHOS Kralupy a.s.

 

·         Pokud to stav zaměstnance s nevolností dovolí, zeptejte se ho, s kým byl v posledních několika hodinách v kontaktu a v jakých prostorech se pohyboval, a informujte o této skutečnosti správce budovy/hasiče/zaměstnance ostrahy.

 

Zpracování obdobného interního pokynu bude požadováno také od dodavatelů.

 

 11.  Jak bude zajištěna karanténa zahraničních pracovníků?

 

V současné době se řeší možnost, aby případná karanténa probíhala v místě ubytování zahraničních pracovníků. O konečném řešení Vás budeme obratem informovat.

 

 12.  Jak bude zajištěna případná zdravotní péče / hospitalizace zahraničních pracovníků v případě nákazy?

 

V současné době probíhá nastavení poskytování potřebné zdravotní péče poskytovatelem zdravotních služeb s lůžkovou péčí v Mostě.

 

 13.  Co se bude dít, pokud bude vyhlášena plošná karanténa (skupiny osob) a bude nutné přerušit práce?

 

Na zpracování plánu pro řešení tohoto případu aktuálně intenzivně pracujeme. Pokud bude plošná karanténa platit i pro subjekty kritické infrastruktury, bude společnost UNIPETROL RPA pravděpodobně muset zcela zastavit provoz i veškeré práce na zarážce. Pokud z plošné karantény budou subjekty kritické infrastruktury vyjmuty, je možné, že provoz bude možné alespoň z části zachovat, případně je možné, že bude možné pokračovat v realizaci prací na zarážce.

 

 14.  Jakým způsobem budou hrazeny případné vícenáklady spojené s opatřeními, prodloužením doby realizace apod.?

 

V záležitostech případných dodatečných nákladů dodavatele v souvislosti s přijatými opatřeními se obracejte na společnost UNIPETROL RPA (Ing. Tomáš Masopust, mob: +420736502512, e-mail: Tomas.Masopust@unipetrol.cz). Specifikujte druh a výši vícenákladů a zdůvodněte a doložte jejich vznik.

 

 15.  Bude zajištěn přednostní průchod hranicí (fast line) – v případě Polska?

 

V současné době nemáme k dispozici informace, že by bylo zajištění takového přednostního průchodu státní hranic možné.​​​

​​​​​​​​​​

Datum vydání

​Aktualizace k datu 30.3.2020
​​​​​​​​

Dokumenty ke stažení

​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL