Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Služby a areál/  Chempark Záluží/  Zarážka 2020/  Informace pro veřejnost
Velikost textu:  A AA
Informace pro veřejnost

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom vás informovali o zarážce v našem chemickém areálu v Záluží u Litvínova. Jedná se o plánované odstavení výrobních zařízení za účelem jejich nutné revize pro zajištění bezpečného provozu. Věříme, že v níže uvedeném textu naleznete maximum nezbytných informací tak, jak průběžně realizujeme veškerá bezpečnostní a hygienická opatření (stav k 20. květnu 2020). Děkujeme velice všem zainteresovaným úřadům, institucím a organizacím, které se na přípravě a realizaci bezpečnostních, hygienických a protiepidemických opatřeních podílejí.

 

 

Tomáš Herink,

člen představenstva skupiny Unipetrol

 

 

1.     Co znamená, že Unipetrol je součástí kritické infrastruktury státu?

·       Aby lidé v České republice mohli žít své každodenní životy plnohodnotným způsobem a nebylo ohroženo fungování země jako celku, musí stát zajistit nepřetržitou distribuci základních produktů a služeb. Příkladem mohou být zdravotnické služby nebo dodávky elektrické energie, vody či pohonných hmot.

·       Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice a jediným výrobcem pohonných hmot na území České republiky, a proto jsou jeho výrobní zařízení součástí kritické infrastruktury státu a provoz těchto zařízení je řízen ve zvláštním režimu upraveným krizovým zákonem.

·       Unipetrol je tedy subjektem kritické infrastruktury ve smyslu zákona 240/2000 sb., o krizovém řízení a změně dalších zákonů (krizový zákon), v platném znění a bodu C.4 přílohy nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění.

 

2.     Co je to zarážka?

·       Provozní zarážka v chemickém závodě v Záluží u Litvínova je plánované přerušení provozu, během kterého dojde k údržbě výrobních technologií v areálu a přípravě všech zařízení na další provozní cyklus.

·       Inspekci a revizi výrobních zařízení nám ukládají právní předpisy, technické normy a servisní pokyny výrobců zařízení. Nemůžeme provozovat nerevidovaná výrobní zařízení. Mohli bychom ohrozit bezpečí zaměstnanců a obyvatel v okolí závodu a současně bezpečné fungování státu. Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším úkolem je zajistit kontinuitu dodávek pohonných hmot pro český trh i po vyhlášení krizových stavů.

 

3.     Proč se zarážka realizuje?

·       Chemická výroba je velmi specifický výrobní proces s maximálními požadavky na funkčnost technologií a celkovou bezpečnost.

·       Aby se Unipetrol mohl podílet na zajištění dodávek pohonných hmot pro český trh, musí jeho výrobní zařízení tedy podléhat nejen nepřetržité kontrole, ale také pravidelné údržbě. Klíčové revizní a údržbářské práce nelze realizovat bez zastavení výroby.

·       Díky realizaci pravidelných zarážek jsou výrobní zařízení v Unipetrolu udržována v souladu s právními předpisy a technickými normami tak, že je zajištěna maximální možná spolehlivost a bezpečnost provozu a tím i kontinuita potřebných dodávek pohonných hmot pro Českou republiku.

 

4.     Proč zarážka nejde odložit a v jakých intervalech je nutné ji dělat?

·       Jak už jsme zmínili, pravidelnou inspekci a revizi výrobních zařízení nám ukládají právní předpisy, technické normy a servisní pokyny výrobců zařízení. Opotřebení některých výrobních komponentů se navíc dostává do kritické úrovně. Nemůžeme jít do obrovského rizika a provozovat nerevidovaná výrobní zařízení na hranici technické bezpečnosti. Mohli bychom ohrozit bezpečí zaměstnanců, obyvatel v okolí našeho závodu a současně bezpečné fungování státu. Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším úkolem je zajistit kontinuitu dodávek pohonných hmot pro český trh.

·       Zarážku je nutno realizovat v pravidelném, čtyřletém intervalu. Předchozí provozní zarážka se uskutečnila v roce 2016.

 

5.     Reaguje Unipetrol na aktuální situaci v České republice?

·       Jako společnost vyrábějící strategické produkty, nezbytné pro plnohodnotné fungování České republiky, jsme podnikli veškeré kroky pro zajištění bezpečnosti a kontinuity dodávek.

·       Zároveň si plně uvědomujeme aktuální hygienická rizika. Proto jsme po pečlivém vyhodnocení situace a diskuzi s odpovědnými orgány státní správy zredukovali objem prací o 60 procent.

·       O tomto opatření jsme informovali Ústřední krizový štáb prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

6.     Jaké práce se během zarážky uskuteční?

·       Původní rozsah údržbářských prací, který zahrnoval 5 800 aktivit, jsme omezili o více než polovinu na nezbytné minimum. Realizujeme přibližně 2 300 aktivit, které zajistí revizi, údržbu a přípravu výrobních technologií na další čtyřletý výrobní cyklus.

·       V tomto rozsahu jsme schopni vyhovět stávajícím zákonným požadavkům a současně minimalizovat rizika spojená s možným šířením nákazy. Naší prioritou je zdraví našich zaměstnanců, pracovníků dodavatelských společností a obyvatel měst a obcí v okolí našeho závodu, stejně jako zajištění dodávek strategických produktů, zejména pohonných hmot, na český trh.

·       Mezi klíčové projekty patří oprava pece na jednotce atmosférické destilace ropy, výměna podzemního potrubí chladicí vody na výrobně parciální oxidace a servisní opravy velkých kompresorů na etylenové jednotce.

 

7.     Kolik pracovníků se bude na zarážce podílet?

·       Omezením plánovaného rozsahu údržbářských prací o více než polovinu se snížil objem plánovaných aktivit z 5 800 na přibližně 2 300 aktivit.

·       Díky omezení původního rozsahu o více než polovinu se snížil i počet pracovníků nezbytných pro realizaci zarážky, a to z původních 2 800 na 1 260 pracovníků, tedy více než o polovinu.

·       Počet našich zaměstnanců přítomných v areálu během zarážky jsme snížili na nezbytně nutnou míru.

 

8.     Proč Unipetrol na realizaci zarážky najímá externí společnosti?

·       Stejně jako kvalitní a bezpečná obnova či rekonstrukce domu nebo bytu, i zarážka v Unipetrolu je realizována odbornými společnostmi, které se na takovéto práce dlouhodobě specializují a jsou schopny garantovat předepsanou kvalitu.

 

9.  Proč externí firmy používají zahraniční pracovníky?

·       Údržba výrobních zařízení v chemickém průmyslu vyžaduje specifické znalosti a dovednosti. Vzhledem ke komplexnosti a náročnosti akce není možné všechny profese a lidské kapacity v České republice zajistit.

·       Naše technologie jsou vzhledem k charakteru průmyslu v České republice unikátní a v České republice není dostatečné množství zdrojů s požadovanou kvalifikací a znalostmi.

·       Pro zajištění požadované kvality a bezpečnosti spolupracujeme s renomovanými mezinárodními společnostmi, které se specializují na údržbu výrobních areálů a zařízení v nich nejen v České republice, ale i v zahraničí.

·       V dnešním globalizovaném světě je přirozené, že specializované společnosti využívají své pracovníky při údržbě chemických podniků ve vícero zemích. V petrochemickém průmyslu je naprosto běžné v kterékoliv jiné evropské zemi při projektech tohoto typu sdílet zahraniční zdroje, protože potřebné množství lokálních pracovníků s požadovanou kvalifikací není v jednom okamžiku zkrátka k dispozici. 

 

10.  Kolik pracovníků bude ze zahraničí?

·       Omezením rozsahu zarážky jsme snížili i počet pracovníků jiných národností. Místo plánovaných 1 090 zahraničních pracovníků se na zarážce podílí zhruba 550 pracovníků. Jedná se především o Slováky (270) a Poláky (245). Zarážky se také účastní 50 pracovníků ze Srbska, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky, a dvě desítky Rumunů. V naprosté většině tedy pocházejí ze zemí, kde je aktuální situace srovnatelná s naší. Tyto pracovníky doplní 20 specialistů z Německa a jednotlivci z Francie, Rakouska, Belgie a Nizozemí.

·       Externí společnosti jsou odpovědny za to, že jejich pracovníci, kteří odjedou na práci do České republiky, budou zdraví, zdravotně způsobilí pro danou práci a nebudou ve 14 dnech předcházejících příjezdu do České republiky v kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, nebo s osobami, které jsou v nařízené karanténě pro kontakt s takovou osobou – a vyplní zdravotní dotazník s prohlášením o „bezinfekčnosti“.

 

11.  Je to finální počet?

·    Aktuální situace v Evropě má vliv i na dostupnost odborníků, kterými disponují jednotlivé mezinárodní společnosti podílející se na plánované údržbě našich výrobních zařízení. Proto může docházet k částečným změnám ve složení mezinárodních pracovních týmů. Tyto částečné změny nemají vliv na rozsah našich bezpečnostních opatření.

 

12.  Jak to, že v současné situaci mohou zahraniční pracovníci do České republiky přijet?

·       Unipetrol je subjektem kritické infrastruktury ve smyslu zákona 240/2000 sb., o krizovém řízení a změně dalších zákonů (krizový zákon), v platném znění a bodu C.4 přílohy nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění. Z tohoto důvodu se na Unipetrol vztahuje výjimka z opatření vlády České republiky, kterým zakázala vstup cizinců na území České republiky. Unipetrol je tedy oprávněn na základě potvrzení přijímat pracovníky jak ze zahraničí, tak z jiných částí České republiky, za účelem výkonu práce na svém provozním zařízení.

 

13.  Kdy pracovníci externích společností přijedou?

·       Zahraniční pracovníci nepřijíždějí a neodjíždějí všichni najednou, ale během celé zarážky přijíždět a odjíždět postupně tak, jak budou plnit stanovené úkoly dle zarážkového harmonogramu.

 

14.  Jak je organizován příjezd pracovníků externích společností?

·       S externími společnostmi je dojednán harmonogram a místa překročení hranic České republiky pro jednotlivé skupiny jejich pracovníků, včetně tras jejich transportu.

·       Určení pracovníci Unipetrolu očekávají každou skupinu zahraničních pracovníků externích společností na domluveném hraničním přechodu a po proběhnutí kontroly těchto pracovníků složkami záchranného systému přebírají jejich seznam a instruují je o aktuálním stavu a o případných změnách oproti původní zaslané informaci.

·       Pracovníci externích společností dostávají materiály, ve kterých jsou shrnuty požadavky na jejich chování v době karantény v jejich rodném jazyce, a vyplňují zdravotní dotazník s prohlášením o „bezinfekčnosti“. Součástí je i prohlášení o respektování podmínek nouzového stavu a podmínek karantény.

·       Dochází také k měření tělesné teploty a kontrole vybavenosti ochrannými pomůckami a k jejich případné distribuci.

 


15.  Kde jsou pracovníci dodavatelských společností ubytováni?

·       Většina pracovníků externích společností je ubytována v hotelu Cascade v Mostě. Aktuální seznam ubytovacích zařízení je k dispozici v Denních reportech v sekci Dokumenty ke stažení. Tuto sekci naleznete v pravém sloupci na této stránce.

·       Pro případ podezření či prokázání výskytu nákazy v chemickém areálu máme zpracovaný podrobný krizový plán, který respektuje aktuální vládní nařízení.

·       Typy ubytování zahraničních pracovníků jsou rozděleny na tři kategorie podle charakteru zdravotního stavu:

o   Kategorie 1 - standardní ubytování pro zdravé pracovníky zajišťují externí společnosti v koordinaci s Unipetrolem. Primární snahou je, aby v takovém ubytovacím zařízení byli ubytováni jen zahraniční pracovníci.

o   Kategorie 2 – dvě záložní ubytovací kapacity (200 míst) v málo frekventovaných lokalitách mimo katastr měst Litvínov a Most zajišťuje Unipetrol pro pracovníky externích společností k zajištění karantény osob.

o   Kategorie 3 - záložní ubytovací kapacitu (40 míst) mimo dosah veřejnosti zajišťuje Unipetrol pro pracovníky externích společností k zajištění izolace osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 nebo jsou v podezření z infekce.

o   Ubytování v kategoriích 2 a 3 bude určeno výlučně pro akci Zarážka 2020.

o   Pro ubytované v kategoriích 2 a 3 budou externě zajišťovány dodávky jídla, nápojů, potřebných léků přímo do ubytovacích kapacit.

 

16.  Jak probíhají testy zahraničních pracovníků a jaké jsou výsledky?

·       Jedním z přijatých protiepidemických opatření je i preventivní plošné testování všech zahraničních pracovníků, kteří se účastní zarážky, na přítomnost koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. Veškeré náklady spojené s testováním jsou hrazeny Unipetrolem.

·       Výsledky u všech doposud testovaných zahraničních pracovníků jsou negativní včetně těch pracovníků, kteří přicestovali ze zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

·       Testování pokračuje a projdou jím i zahraniční pracovníci, kteří přijedou později.

·       Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice ze dne 28. dubna 2020 dochází k postupnému ukončování povinné karantény u těch skupin pracovníků, kteří byli negativně testováni.

·       I nadále ale platí povinnost používat výhradně své dopravní prostředky. Ve spolupráci s městskou policií a Policií České republiky samozřejmě pokračujeme i v průběžné kontrole dodržování všech opatření uvnitř i mimo areál.

 

17.  Jak je zajištěn pohyb pracovníků externích společností v areálu závodu?

·       Pracovníci externích společností používají samostatný vjezd a výjezd do areálu.

·       Pohyb pracovníků jsme omezili jen na oblasti, kde probíhají údržbářské práce, a hlídáme, aby nedošlo ke kumulaci osob a mísení jednotlivých pracovních skupin. Všechny prostory pravidelně dezinfikujeme.

·       Všem pracovníkům měříme při vstupu do areálu teplotu a v případě podezření na nákazu je budeme izolovat a aktivujeme všechna hygienická a bezpečnostní opatření, která máme pro tuto situaci připravena.

 

18.  Jak je zajištěno stravování pracovníků externích společností uvnitř a mimo areál?

·       Pracovníci mají zajištěno speciální stravování přímo v areálu, které v ochranných obalech distribuuje cateringová společnost.

·       V provozu jsou také tři prodejny mimo areál závodu: dvě prodejny jsou umístěné u vstupních bran do areálu určených pro pracovních externích společností a jedna prodejna je umístěna před hotelem Cascade v Mostu.

19.  Jak to, že se pracovníci externích společností volně pohybují mimo areál závodu?

·       Na pracovníky externích společností se vztahují stejná opatření, která jsou aktuálně platná pro území celé České republiky. Tedy nutnost používání ochrany úst a nosu, omezení volného pohybu a shromažďování se ve více jak dvou lidech.

·       Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice ze dne 28. dubna 2020 dochází k postupnému ukončování povinné karantény u těch skupin pracovníků, kteří byli negativně testováni.

·       Mimo území Unipetrolu máme omezené možnosti jak volný pohyb osob kontrolovat, přesto jsme připravili řadu opatření, aby byl jejich pohyb co nejvíce omezen:

o   Pro pracovníky je zajištěn transport mezi ubytovacími kapacitami a areálem závodu. Dopravní prostředky pro dopravu pracovníků jsou denně dezinfikovány.

o   Externí dodavatelské společnosti mají smluvně zakázáno využívat městskou hromadnou dopravu.

o   Pracovníci mají zajištěno speciální stravování přímo v areálu, které v ochranných obalech distribuuje cateringová společnost.

o   Připravili jsme také tři prodejny mimo areál závodu: dvě prodejny jsou umístěné u vstupních bran do areálu určených pro pracovních externích společností a jedna prodejna je umístěna před hotelem Cascade v Mostu. V současnosti, v souladu s postupným ukončováním povinné karantény, je již otevřena jen jedna prodejna.

o   Je realizován zvýšený dohled v místech ubytovaných pracovníků externích společností ve spolupráci s městy (městská policie) a Policií České republiky. Zástupci Policie České republiky jsou součástí našeho krizového štábu.

 

20.  S kým koordinujete rozsah hygienických opatření?

·       Rozsah hygienických opatření konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí a Nemocnicí Most. Zástupce Nemocnice Most je součástí krizového štábu Unipetrolu. Rozsah námi přijatých opatření je v souladu s jejich doporučeními. Najali jsme také dvě konzultantské společnosti se specializací na průmyslovou bezpečnost, jejichž experti nám s přípravou bezpečnostních a protiepidemických opatření pomáhají.

 

21.  Jsou přijatá opatření dostatečná?

·       Ano. Dne 7. dubna jsme obdrželi rozhodnutí od Krajské hygienické stanice, že nastavená opatření jsou dostatečná a že při jejich dodržení mohou zahraniční pracovníci vykonávat v rámci vstupní karantény svěřenou práci v uzavřeném areálu. Navíc dle dalšího rozhodnutí Krajské hygienické stanice ze dne 28. dubna 2020 dochází k postupnému ukončování povinné karantény u těch skupin pracovníků, kteří byli negativně testováni.

 

22.  Komunikujete i během zarážky se zástupci okolních měst a obcí?

·       I nadále průběžně komunikujeme s městy a státní správou. Každý den rozesíláme pravidelný report na města i Krajskou hygienickou stanici a ve spolupráci s městy kontrolujeme dodržování všech opatření.

 

23.  Jak probíhá dohled na dodržování všech opatření?

·       Je dojednán zvýšený dohled v místech ubytovaných pracovníků externích společností ve spolupráci s městy (městská policie) a Policií České republiky. Zástupci Policie České republiky jsou součástí našeho krizového štábu.

·       U vybraných ubytování je námi zajištěn noční dohled. U ostatních ubytovacích zařízení provádí namátkovou kontrolu naše motohlídka.

 

24.  Máte dostatek ochranných pomůcek a hygienických prostředků?

·       Ano, máme dostatek všech nezbytných ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Naši zaměstnanci i pracovníci externích společností jsou vybavováni následujícími ochrannými pomůckami: ochranná obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranný pracovní oděv a rouška.

·       Ochranné prostředky a dezinfekční tekutiny distribuujeme také zaměstnancům, pracovníkům na čerpacích stanicích Benzina, místním samosprávám, nemocnicím, složkám integrovaného záchranného systému i neziskovým organizacím. Výroba dezinfekce probíhá přímo v Unipetrol výzkumně vzdělávacím centru (UniCRE) v Záluží u Litvínova. Do současnosti bylo dodáno téměř 5 000 litrů dezinfekce městům Most a Litvínov, mostecké nemocnici, nemocnici v Ústí nad Labem, složkám integrovaného záchranného systému a dalším organizacím. Unipetrol rovněž zakoupil 500 ochranných obleků pro ARO oddělení nemocnice v Mostě. Do pomoci se také zapojila Nadace Unipetrol, Benzina, Spolana, Paramo a ostatní společnosti skupiny Unipetrol.

·       Na čerpacích stanicích v okolí měst Litvínov a Most mohou příslušníci Integrovaného záchranného systému využít bezplatného občerstvení v podobě malé kávy nebo horkého nápoje zdarma jako pomoc a poděkování za jejich náročnou práci.​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

Datum vydání

​Aktualizace k datu 20.05.2​020
​​​
​​​​​​​​​​​​ ​​​
​​​​​​​​

Reportáže

​​
​Zdroj: Ponte reports - 9. dubna 2020
​Zdroj: Česká televize - 1. dubna 2020
​​​​​​​​​​​​

Dokumenty ke stažení

​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL