Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Projekty a dotace
Velikost textu:  A AA
Projekty a dotace

1. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Číslo a název výzvy:             01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu:                     Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Registrační číslo projektu:   CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
Cíl projektu:
Cílem projektu je výzkum a vývoj metod (technologií) čištění průmyslových odpadních vod a vývoj multifunkčního experimentálního zařízení na biologické čištění odpadních vod na bázi biofilmového modulu řešícího proces simultánní denitrifikace a desulfurizace. Projekt je realizován s účinnou spoluprací.
evropská dotace.jpg 
 
Stručný popis operace:
V důsledku realizace projektu dojde k vývoji konkurenceschopného modulového zařízení (komerční výstup), jež umožní čistit kontaminované vody od specifických polutantů a tím zajistit dostatečné množství kvalitních zdrojů pitných či užitkových vod pro průmyslové popř. i komunální využití. Experimentální zařízení bude sloužit k ověření výsledků průmyslového výzkumu a vývoje a k převod dosažených výsledků do reálného měřítka na provozním zařízení společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov, případně na dalších zařízeních potencionálních zájemců o vyvinutou technologii a optimalizaci procesu. Výstupy projektu: ověřená technologie a 2 funkční vzorky.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
 
2. Operační program Doprava
 
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

Specifický cíl: 
2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

Název projektu: Výstavba vodíkových plnících stanic BENZINA

Registrační číslo projektu:   CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000317
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je především podpořit používání vodíkové technologie širokou veřejností v každodenním životě tak, aby se stala běžným doplňkem portfolia alternativních paliv. Tomuto cíli hustší infrastruktura plnicích stanic velmi signifikantně napomáhá.

Realizací projektu se očekává řada pozitivních změn. První z nich je zvýšené povědomí a následná podpora rozvoje vodíkových technologií na území České republiky. Obohacení vodíkové infrastruktury o tři plnící stanice by mělo zapříčinit zvýšenou poptávku široké veřejnosti (ať už běžných obyvatel anebo dopravců z firemního/veřejného sektoru) po vozidlech poháněných tímto palivem. Zvýšit by se měl také zájem dodavatelů vodíkových technologií, ať už se jedná o komponenty samotných stanic či součástí vozidel. Vodík by se v budoucnu mohl stát běžnou možností pro všechny, kdo se rozhodnou jít cestou alternativních paliv. Dalším důsledkem podpory výstavby vodíkové infrastruktury by měl být i zlepšení vlivu dopravy na čistotu ovzduší, jelikož technologie vodíkových vozidel je technologie, která se vyznačuje nulovými emisemi nežádoucích plynů.
  
 


Stručný popis projektu:
Rostoucí poptávka po alternativních pohonných hmotách, která je přirozeným důsledkem celoevropské snahy o snížení emisí skleníkových plynů, představuje velký potenciál pro budoucí rozvoj tohoto sektoru. Vedle již známých alternativních pohonných hmot, tj. elektrická energie či zkapalněný/stlačený zemní plyn (LNG/CNG), se tak do centra zájmu dostává i relativně nová pohonná hmota: vodík.

Projekt výstavby vodíkových plnicích stanic (dále jen „Projekt“) realizovaný společností Unipetrol RPA, s.r.o. je zaměřen na podporu rozvoje vodíkové infrastruktury v rámci České republiky. Ta má díky své geografické poloze nejen ve středu Evropy, ale rovněž i transevropské páteřní sítě TEN-T, pozitivní předpoklady pro budoucí využití nově vybudovaných stanic.

V rámci pilotního Projektu připravuje společnost výstavbu tří výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot pod značkou BENZINA. Konkrétně v Praze, Litvínově a Brně. Dvě z těchto lokalit (Praha a Brno) se navíc nachází na strategické pozici – spojnici sítě TEN-T. Očekává se, že tato infrastruktura bude mít významný přeshraniční přesah a využívat ji budou jak osobní, tak i tranzitní dopravci primárně z Rakouska a Německa, zájem se však očekává i ze Slovenska a Polska.
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY.
 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL