Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Služby a areál/  Chempark Záluží/  Bezpečnost v Chemparku Záluží
Velikost textu:  A AA
Bezpečnost v Chemparku Záluží

Na základě zařazení společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do skupiny B, má ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., zpracovanou BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVU.

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA uvádí informace o systému řízení prevence závažné havárie, informace o složkách životního prostředí v okolí objektu, technický popis objektu a zařízení, postup a výsledky identifikace rizika (nebezpečí), analýz a hodnocení rizik a metody prevence, bezpečnostní opatření pro likvidaci havárie a k omezení jejich dopadů.

Dalšími povinnými dokumenty, které má ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., v souladu s uvedeným zákonem zpracovány, jsou PLÁN FYZICKÉ OCHRANY (řeší ochranu objektu) a VNITŘNÍ HAVARIJNÍ PLÁN (stanovuje opatření uvnitř objektu k likvidaci závažné havárie a ke zmírnění jejích dopadů).
Krajskému úřadu Ústeckého kraje také ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., předal písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu. Krajský úřad zpracoval a poskytl informaci veřejnosti v zóně havarijního plánování o nebezpečí závažné havárie, včetně domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie.

Přeprava nebezpečných věcí je realizována v souladu s dohodou ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) a RID (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí). ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., má zpracován Bezpečnostní plán pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí v souladu s požadavky předpisu ADR.

Protože společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., chce být nápomocna při informování veřejnosti v zóně havarijního plánování i jejím okolí o vzniku závažné havárie na svých výrobních jednotkách, podepsala dohodu o vzájemné spolupráci s městy Litvínov a Most, jejímž předmětem je zasílání krizových SMS. Tyto krizové SMS jsou doplňkovým prvkem již zavedeného a funkčního systému vyrozumění a varování a měly by umožnit informování co nejširší veřejnosti o závažné havárii, doporučeném chování a možném omezení pohybu osob a materiálu v Zóně havarijního plánování a jejím bezprostředním okolí. Podrobnější informace ke krizovým SMS zasílaným prostřednictvím Informačního kanálu naleznete v dokumentu Informace ke krizovým SMS společnosti ORLEN Unipetrol RPA​​.​ Podrobnosti k registraci odběru SMS prostřednictvím SMS Informačního kanálu naleznete na internetových stránkách měst Mostu a Litvínova.

Kontakt

Ing. Marek Ondračka
Tel.: +420 476 164 041Marek.Ondracka@orlenunipetrol.cz​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL