Velikost textu:  A AA
Distribuce zemního plynu

UNIPETROL RPA, s.r.o. je držitelem licence na distribuci plynu na vymezeném území specifikovaném touto licencí.

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. – Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), byl vypracován, ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem, "Řád provozovatele distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o." (dále jen Řád).

Řád stanovují základní technické, obchodní a informační podmínky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě v areálu Chempark Záluží a pro její užívání. Je závazný pro všechny uživatele LDS.

Nedílnou součástí Řádu jsou „Přílohy" specifikující provádění některých ustanovení energetického zákona na základě vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Aktuální znění zákona č.458/2000 Sb., včetně aktuálního znění prováděcích vyhlášek k zákonu č.458/2000 Sb., je uvedeno na webových stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.


Řád provozovatele distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. („Řád“) je platný od 28. 12. 2018.

Řád je koncipován jako komplexní materiál, poskytující souhrnně všechny potřebné informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady. Proto jsou v Řádu uvedeny definice odborných pojmů a některé citace z EZ i vyhlášek MPO a ERÚ, nezbytné pro ucelené podání a vysvětlení problematiky.

Řád je schvalován Energetickým regulačním úřadem.

Uživateli LDS jsou podle Řádu zejména obchodníci jako držitelé licence na obchod s plynem a zákazníci.

 

Provozovatel LDS

Provozovatel LDS
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Ing. Maroš Čunta
tel. 225 001 671
maros.cunta@unipetrol.cz

Obchodní oddělení
Mgr. Tomáš Klemt
tel. 225 001 640
tomas.klemt@unipetrol.cz

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL